All Events
April
May
July
August
September
October
November
Sl.No.Day Date Event
1Friday01 Nov 2019 1st Friday Mass
2Friday01 Nov 2019 Sports Day Mdl & Sen. 1st Friday Mass
3Saturday02 Nov 2019 Chhath Puja
4Tuesday05 Nov 2019 Rhyme and Rythm , IV-V
5Wednesday06 Nov 2019 Hindi Spelling Contest I-V
6Wednesday06 Nov 2019 Chitra Katha -VII
7Friday08 Nov 2019 Busting Magic Myths- IX
8Friday08 Nov 2019 Sports Day I-V
9Saturday09 Nov 2019 Retreat for Catholics V-XII
10Sunday10 Nov 2019 Eid E Milad
11Tuesday12 Nov 2019 Guru Nanak's Birthday
12Thursday14 Nov 2019 Children's Day
13Friday15 Nov 2019 Talent Hunt KG-V
14Monday18 Nov 2019PT3(IV-X), UT(XI), Preboard XII
15Tuesday19 Nov 2019 PT3(IV-X) , UT(XI)
16Wednesday20 Nov 2019 PT3(IV-X), UT(XI), Preboard XII ,Adventure Activity I-III
17Thursday21 Nov 2019 PT3(IV-X) , UT(XI)
18Friday22 Nov 2019 PT3(IV-X), UT(XI), Preboard XII
19Monday25 Nov 2019 PT3(IV-X), UT(XI), Preboard XII
20Tuesday26 Nov 2019 PT3(IV-X), UT(XI)
21Wednesday27 Nov 2019 Preboard XII
22Friday29 Nov 2019 Preboard XII, CLUBS
23Friday29 Nov 2019 CLUBS, Sports Day KG
December
February
March
April